Personvern

Vi vil forsikre deg om at vi er forplikta til å verne om personvernet til alle brukarane våre. Vi vil sikre at informasjonen du gir oss blir halde privat og konfidensiell, og vi vil berre bruke den til å tilby dei tenestene du ber om.

Fossen Camping, ved administrerande direktør, er den som har kontroll over dei personopplysningane vi handsamar.

Kontaktinformasjon

Adresse: Geirangervegen 262, 6216 Geiranger
Epost: office@fossencamping.no
Organisasjonsnummer: 932 986 248

Informasjon du frivillig oppgir.

Når du fullfører ei booking, melder deg på nyhendebrevet vårt, rådfører deg med kundeserviceteamet vårt, sender oss ein e-post eller kommuniserer med oss på nokon måte, gir du frivillig oss informasjon som vi samlar inn. Denne informasjonen kan inkludere namnet ditt, fysiske adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, kredittkortinformasjon, samt detaljar som kjønn, stad, kjøpshistorikk og annan demografisk informasjon. Ved å gi oss denne informasjonen samtykker du til at denne informasjonen blir samla inn, brukt, oppgitt, overført eller lagra av hotellet eller våre tredjepartsleverandørar slik det er beskrive i denne personvernerklæringa. Av omsyn til personvernet ditt, samlar vi berre inn, brukar og beheld informasjon som er naudsynt for våre legitime forretningsinteresser, som å behandle bookingar og spørsmål eller gi deg marknadsføringsmateriell.

Informasjon vi automatisk samlar inn

Når du besøker nettsida eller utfører eit kjøp, kan vi automatisk samle inn informasjon om besøket ditt ved å bruke informasjonskapslar (cookies). Denne informasjonen kan inkludere enheten din, nettlesar, IP-adresse, korleis du kom til nettsida eller korleis du interagerte med nettsida. Denne informasjonen kan bli brukt til å overvåke eller forbetre nettsideytelsen eller levere målretta annonser. Informasjonen frå informasjonskapselen aleine vil generelt ikkje identifisere deg personleg, og vi vil ikkje bruke denne informasjonen i samanheng med nokon personleg identifiserbar informasjon du har gitt. Du kan lese meir om dei spesifikke informasjonskapslane vi bruker på:

Cookie

Ein informasjonskapsel (cookie) er ein liten datafil som visse nettsider skriv til harddisken på di(ne) eining(ar) når du besøker dei. Den einaste personlege informasjonen ein informasjonskapsel kan oppnå, er informasjon ein brukar sjølv oppgir. Ein informasjonskapsel kan ikkje lese data frå harddisken på di(e) eining(ar) eller lese informasjonskapslar som er oppretta av andre nettsider. Informasjonskapslar kan likevel forbetre nettsideytelsen vår på fleire måtar, inkludert å gi ein trygg måte for oss å bekrefte identiteten din under besøket ditt på nettsida vår og tilpasse opplevinga di på nettsida vår, og gjøre det meir praktisk for deg. Denne nettsida brukar informasjonskapslar slik at vi kan tene deg betre. Nettsida brukar besøkarovervåkingsprogramvare som vil bruke informasjonskapslar for å spore informasjon om korleis besøkende kjem til nettsida, kva sider dei besøker, og andre handlingar som besøkende utfører medan dei er på nettsida. Desse dataene blir deretter brukt for å forbetre brukaropplevinga på nettsida. All brukarinformasjon som blir samla inn på denne måten, er anonym. Dersom du ønskjer det, kan du nekte informasjonskapslar ved å deaktivere dei i nettlesarinnstillingane dine. Dei fleste nettlesarar er standardinnstilte til å akseptere og oppretthalde informasjonskapslar, og du kan sette nettlesaren din til å varsle deg når du mottar ein informasjonskapsel, og gi deg moglegheit til å avgjere om du vil akseptere den eller ikkje. Vennligst sjekk brukarstøtten til nettlesaren din, som du kan finne på nettet, for meir informasjon.

Informasjon vi deler med tredjepartsleverandørar

Me kan dele din personleg identifiserbare informasjon med tenesteleverandørar, inkludert:

  • Betalingsprosessorar for sikre transaksjonar med kredittkortbetaling.
  • Vertstenester
  • E-posttenesteleverandørar for å sende deg e-postar knytt til bookinga di. Desse leverandørane kan sende e-postar av marknadsføringsart dersom du har samtykka til å motta slike nyheitsbrev.
  • Reklamepartnarar som kan bruke e-postadresser, informasjonskapslar og andre sporingsteknologiar, slik som piksler og web-beacons, for å samle informasjon om aktivitetane dine på nettsida vår og andre sider, for å gi deg målretta annonsering basert på nettlesingsaktivitetane og interessene dine.
  • Våre forretningspartnarar, leverandørar og underleverandørar, for gjennomføring av alle kontraktar vi inngår med dei. Vi kan også dele dataene dine med analysetjenester og søkemotortilbydarar som hjelper oss med forbetringa av nettsida vår.
  • Legal authorities when we believe in good faith that we are lawfully authorized or required to do so or when necessary to do so to protect the rights and safety of Fossen Camping , employees and users from fraudulent, abusive, inappropriate or unlawful use of our services.
  • In connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing or acquisition, or in any other situation where personally identifiable information may be disclosed or transferred as one of the business assets of Fossen Camping.
  • Informasjon som er aggregert eller anonymisert og ikkje direkte identifiserer deg.
  • Vi inngår avtalar med dei vi deler informasjon med, som begrensar tilgangen til bruk av informasjonen og fastsetter plikter for å overholde gjeldande personvernreglar. Selskap som blir brukt inkluderer PcSupport AS, Sorentio AS, Booking.com og Book Visit.

Korleis vi beskyttar informasjonen din

Vi tek fornuftige og passende tiltak for å beskytte personleg informasjon mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse, med omsyn til risikoen involvert i behandlinga og naturen til den personlege informasjonen. Nettsida vår blir regelmessig skanna for sikkerhetshol og kjende sårbarheiter for å gjere besøket ditt på sida vår så trygt som mogleg. Vi brukar regelmessig skanning for skadeleg programvare. Vi implementerer ulike sikkerhetstiltak når ein brukar gjer ein booking, oppgir, sender inn eller får tilgang til informasjonen sin for å oppretthalde tryggleiken til den personlege informasjonen din.

Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit card information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology. All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers. If a security breach causes an unauthorized intrusion into our system that materially affects you, then Fossen Camping will notify you as soon as possible and later report the action we took in response.

Tilgang til personlig identifiserbar informasjon

Du har rett til å kreve retting av unøyaktige data, begrensning av behandling, dataportabilitet og sletting av personopplysninger.

Dersom du ønskjer å bruke nokon av desse rettane, til dømes om din personlig identifiserbare informasjon endrar seg eller du ønskjer at informasjonen din skal fjernast frå våre registre, kan du oppdatere eller slette den ved å sende ein e-post til office@fossencamping.noVi vil gi deg tilgang til din personlig identifiserbare informasjon som vi har innen 30 dager etter en forespørsel om tilgang. Du kan sende en forespørsel til denne e-postadressen office@fossencamping.noDersom du ønskjer å slutte å motta e-postnyhendebrev, klikk på avmeldingslenka i ein av nyhendebreva.

Oppbevaring

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det anses nødvendig for formålet med hvilket personopplysningene ble samlet inn. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil bli slettet hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg vil bli slettet når avtalen/tjenesten er oppfylt og alle forpliktelser som følger av avtalen/tjenesten er oppfylt.

Vennligst merk at vi ikke alltid kan slette historiske dataopptegnelser. For eksempel er vi pålagt å beholde visse poster av finansielle rapporterings- og samsvarsmessige årsaker.

Nettstader til tredjepart

Eventuell informasjon, kommunikasjon eller materiale du sender til oss via ein sosial medieplattform blir gjort på eiga risiko utan forventning om personvern. Vi kan ikkje kontrollere handlingane til andre brukarar av desse plattformane eller handlingane til plattformane sjølve. Dine interaksjonar med desse funksjonane og plattformane blir styrt av personvernpolicyane til selskapa som leverer dei. Nettsida vår inkluderer lenkar til andre nettsider, som sine personvernspraksis kan vere ulike våre. Dersom du sender personleg identifiserbar informasjon til nokon av desse sidene, blir informasjonen din styrt av deira personvernspraksis. Vi oppfordrar deg til å lese personvernpolicyen til kvar nettside du besøkjer nøye.

Klagar

Dersom du meiner at personopplysningar blir handsama i strid med det som er beskrive her eller med personvernsreglane, har du rett til å klage til eit tilsynsorgan.

For meir informasjon, besøk nettstaden til den norske tilsynsmyndigheita (Datatilsynet): www.datatilsynet.no

Endringar i personvernpolicyen

Vi kan gjere endringar i denne personvernpolicyen, som trer i kraft når denne sida blir oppdatert. Vi anbefaler å gjennomgå denne personvernpolicyen slik at du er klar over eventuelle endringar som påverkar kva du samtykkjer til ved å samhandle med nettstaden, sende ei førespurnad, gjere ei booking eller på anna måte samhandle med Fossen Camping.